Süregelmiş ne demektir ?

mavisaclikiz

Global Mod
Global Mod
Suregelmis, artan veya devam eden bir durumunu ozetler. Bir seyin suregelmesi, herhangi bir degisikligin olmamas anlamna gelir. Suregelmis, genellikle surekli bir seyin cok uzun bir sure boyunca devam etmesi anlamna gelir. Suregelmis, cogunlukla bir surecin veya olayn surekli olarak devam etmesi olarak tanmlanr ve bazen de bir surecteki degisikliklerin azaltlmas olarak kullanlr.

Suregelmisin Tanm

Suregelmis, bir seyin devaml olarak devam etmesi anlamna gelir. Bu, bir seyin zaman icinde devam etmesi veya artmas anlamna gelir. Suregelmis, surekli olarak devam eden bir sureci veya olay ozetler ve daha sonra bu surecin veya olayn devam edecegini belirtir. Suregelmis, genellikle bir seyin surekli veya devaml olarak devam etmesi olarak kullanlr.

Suregelmisin Ornekleri

Bir cok farkl alanda suregelme kavram onemli bir kavramdr. Bir suregelmis ornegi, bir ulkenin ekonomisinin duzenli olarak buyumesi olabilir. Bir baska ornek, bir cevredeki hava kirliliginin artmamas olabilir. Bir sonraki ornek, bir ulkedeki yuksek okuryazarlk oranlarnn devaml olarak yukselmesi olabilir. Bir diger suregelmis ornek, bir ulkedeki saglk hizmetlerinin artmas veya kalitesinin arttrlmas olabilir.

Sonuc

Suregelmis, cogunlukla surekli ve duzenli olarak devam eden bir sureci veya olay ozetler. Suregelmis, ozellikle bir seyin surekli olarak devam etmesi anlamna gelir. Suregelmis, cevre, ekonomi, saglk, okuryazarlk gibi bircok alanda kullanlr. Suregelmis, zaman icinde devam eden bir seyin surekliliginin veya artsnn belirtilmesi anlamna gelir.
 
Üst